Skip to main content

Beleidsplannen

Technisch Beleidskader

Beerse Boys heeft de naam een gezellige en hechte voetbalvereniging te zijn, waar de leden het goed naar hun zin hebben. Naast goede prestaties op het wedstrijdveld, zijn daarbij een gedegen organisatie, diverse nevenactiviteiten en de "derde helft" van groot belang. Ongeacht het niveau krijgen alle spelers en speelsters bij Beerse Boys de mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen als voetballer én met veel beleving en plezier de vrije tijdsbesteding met het voetbalspelletje in te vullen.

Beerse Boys vindt het uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving) gestructureerd te laten voetballen. Het gaat dan met name over techniek, tactiek en inzicht, maar zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en waarden en normen. Bij de jeugdafdeling zijn prestaties ondergeschikt aan het opleiden. Winnen en eventueel kampioen worden is leuk, maar geen doel op zich. Het opleiden tot "winnaars" maakt wel onderdeel uit van de opleiding. Plezier beleven aan het spelletje voetbal moet steeds het uitgangspunt zijn.

Door de grootte van de vereniging ligt het in de rede om een onderscheid te maken in de benaderwijze van de prestatieve en de recreatieve teams. Bij de prestatieve teams dienen -de benaming geeft het al aan- de prestaties voorop te staan. Dit uit zich met name in het aantal trainingen (de A-selectiespelers dienen twee keer per week te trainen), specifieke aandacht voor lichaam en geest (zodat optimaal gepresteerd kan worden) en de aanstelling van een gedegen kader (waarbij kennis en kunde alsook ervaring van essentieel belang zijn). Bij de recreatieve teams ligt de lat op alle onderdelen lager.

Met dit technisch beleidskader zet het bestuur van voetbalvereniging Beerse Boys haar visie op voetbal uiteen. Het vormt daarbij de leidraad voor de technische commissie. Het door de jeugdcommissie te bewaken jeugdplan richt zich specifiek op de organisatie en randvoorwaardelijke invulling van en de sociaal-maatschappelijke component binnen de jeugdafdeling. De taken worden met name ingevuld door samenwerkende organisatorische jeugdcoördinatoren (onder verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie) en technische jeugdcoördinatoren (onder verantwoordelijkheid van de technische commissie).

De technische commissie stelt aan de hand van dit beleidskader jaarlijks een seizoensplan op, waarin concrete actiepunten voor de commissie aan de hand van een kalender worden vastgelegd. Vast onderdeel van het seizoensplan is een concrete jaarplanning voor trainingen per leeftijdscategorie (trainingsopbouw met oefenstof). De technische jeugdcoördinatoren zijn hiervoor verantwoordelijk.

Het dames- en meisjesvoetbal maakt integraal onderdeel uit van de technische commissie. Het veteranenteam wordt in dit plan beschouwd als recreatief seniorenteam. Voor het G-voetbal is een specifieke commissie verantwoordelijk, waarbij de voetbaltechnische aspecten van ondergeschikt belang zijn.

De technische commissie bewaakt het technisch beleidskader en legt desgevraagd verantwoording af. Het bestuur van Beerse Boys blijft eindverantwoordelijk. De technische commissie staat open voor op- en/of aanmerkingen en zal deze zo nodig meenemen bij de actualisatie van het beleidsstuk (vaststelling door het bestuur).

Technisch Beleidskader downloaden

Technische Commissie v.v. Beerse Boys
Oost-, West- en Middelbeers
November 2016

Beleidsplan Keepers

Vroeger hoefde een keeper de ballen alleen maar tegen te houden. De laatste decennia zijn de eisen die aan een keeper worden gesteld vergroot. Er wordt meer verwacht dat alleen het tegenhouden van ballen. Sinds met ingang van het competitieseizoen 1992-1993 een terugspeelbal niet meer in de handen mag worden gepakt, is de keeper nog nadrukkelijker de 11e veldspeler geworden. Degene in een ander kleur shirt en met handschoenen aan.

De taken en functies van de veldspelers (vooral de verdedigers) en die van de keeper krijgen steeds meer raakvlakken. De rol van de keeper hierin wordt steeds belangrijker, en daardoor ook meer omvattend en moeilijker. Het lukraak de bal zo ver mogelijk wegtrappen maakt plaats voor gerichte spelvoortzettingen van de doelverdediger. Door deze vergaande specialisatie is het voor de trainers onmogelijk om naast de groep, ook zijn keepers voldoende de trainen. Beerse Boys heeft hierop ingespeeld door keeperstrainers aan te stellen.

De kern van dit beleidsplan keepers omvat het vastleggen van de voorwaarden om met name de prestatieve keepers van Beerse Boys zo optimaal mogelijk te laten presteren.

Dit beleidsplan keepers dient er toe bij te dragen dat:

  • er duidelijkheid en eenduidigheid is in taken en verantwoordelijkheden van zowel keeperstrainers als kaderleden;
  • de continuïteit van de opleiding zoveel mogelijk worden gewaarborgd;
  • de keepers individueel en in teamverband zo optimaal mogelijk presteren;
  • de keeperstrainers zo goed mogelijk hun taken volbrengen;
  • bij Beerse Boys een prettig voetbalklimaat heerst;
  • om alle keepers en keepsters, vanaf de Boikes t/m het 1e elftal, een keeperstraining aan te kunnen bieden die aansluit op het spelconcept, beschreven in het technisch beleidskader van v.v. Beerse Boys;
  • om alle keepers en keepsters, vanaf de Boikes t/m het 1e elftal, een keeperstraining aan te bieden zodat de persoonlijke doelstelling per keeper, beschreven in een Persoonlijk Opleidings Plan, kan worden gehaald;
  • om tot een uniforme opleiding te komen binnen v.v. Beerse Boys.

De technische commissie staat open voor op- en/of aanmerkingen en zal deze zo nodig meenemen bij de actualisatie van het beleidsstuk (vaststelling door het bestuur).

Technische commissie v.v. Beerse Boys
Oost-, West- en Middelbeers
September 2011

Arbitrageplan

Begin seizoen 2006/2007 is er door ondergetekenden het plan opgepakt om het scheidsrechters gebeuren binnen onze vereniging op zijn Beers gezegd wat meer SMOEL te geven.

Voor de buitenwacht leek Beerse Boys zijn zaakjes betreffende scheidsrechters aardig op orde te hebben echter er is nooit iets op papier vastgelegd. Door het benoemen van 2 scheidsrechters coördinatoren, Peter van Bijsterveldt (senioren) en Paul Rooijakkers (jeugd) werd een éérste concrete stap gezet. Niet snel daarna boekten zij hun éérste resultaat door met het hoofdbestuur tot een ééndrachtig besluit te komen over de vergoedingen aan onze verenigingsscheidsrechters.

Lopende het seizoen hebben ze veel tijd en energie gestoken in het opzetten van een arbitrageplan om zodoende onze scheidsrechters een structurele plaats binnen de vereniging te geven. Het plan werd door het hoofdbestuur met veel enthousiasme ontvangen en goed gekeurd.

Ook de KNVB toonde veel interesse en wilde graag het plan inzien. Dit heeft er toe geleid dat de KNVB toestemming heeft gevraagd om het arbitrageplan als voorbeeld te mogen gebruiken.

Uiteraard voelden wij ons gevleid, echter het plan is geschreven voor de scheidsrechters van Beerse Boys en dus wilden wij het éérst aan deze groep mensen presenteren alvorens het verder naar buiten te brengen. Op vrijdag 16 maart 2007 is het arbitrageplan dan ook aan onze verenigingsscheidsrechters gepresenteerd en ook hier viel het in goede aarde en was men vol lof.

Met het voltooien van het arbitrageplan heeft de verenigingsscheidsrechter binnen Beerse Boys zich een structurele plaats toegeëigend en krijgt het de aandacht die het verdient.

U kunt het arbitrageplan hieronder downloaden. Overname van dit plan of delen daaruit is toegestaan onder voorwaarde dat je de bron vermeldt.

Arbitrageplan downloaden

Jeugd Ontwikkelplan 'Bouwen aan talent'

Jeugd Ontwikkelplan Beerse Boys 2018

Bouwen aan talent!  

Inleiding:

Beerse Boys wil graag dat spelers en speelsters, ongeacht het niveau, de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen tot voetballer. Belangrijke pijlers hierbij zijn: techniek, tactiek, inzicht, beleving en plezier, maar ook discipline, waarden en normen.

De jeugdopleiding wordt beschouwd als het fundament van de club, die moet zorgen voor een goede doorstroming naar de prestatieve seniorenelftallen.

We merken ieder jaar weer dat het steeds moeilijker wordt om voldoende jeugdtrainers en -leiders te vinden voor alle jeugdelftallen van de club.

Ook hebben kinderen in de huidige maatschappij steeds meer keuzes in vrijetijdsbesteding naast het voetbal.

De trainingen worden geleid door trainers met opleiding tot ouders zonder enige voetbalervaring. Dit leidt tot verschillende aanpak en kwaliteit van trainingen.

Resultaat is dat jeugdspelers niet dezelfde kansen krijgen in hun ontwikkeling en mogelijk een andere keuze gaan maken.

We hebben onszelf de vraag gesteld: kunnen we met de huidige werkwijze en de huidige maatschappij in de komende jaren dezelfde resultaten verwachten?

Wij denken van niet, vandaar dat wij een plan hebben ontwikkeld om jeugdtrainers meer te ondersteunen en kinderen te blijven motiveren, waarbij we gaan werken met gestructureerde trainingen en doorlopende leerlijnen voor alle jeugdleden.

We hebben onszelf als doel gesteld dat er binnen 5 jaar een jeugdopleiding staat die heeft gezorgd voor een algehele verhoging van het voetbalniveau, waarbij ieder kind gelijke kansen krijgt.

De uitvoering van dit Jeugd Ontwikkelplan valt onder de verantwoordelijkheid van de Technisch Jeugd Coördinatoren.

Dit plan wordt op de achtergrond onderbouwd met een technisch seizoenplan met trainingen en doelstellingen voor alle leeftijdscategorieën met daarin verschillende evaluatie momenten.

Werkwijze:

Per leeftijdscategorie wordt een jaarplanning met trainingen gemaakt met concrete doelstellingen.

Gedurende het seizoen werken trainers en spelers gericht aan deze doelstellingen.

Daarin komt technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling aan bod.

Er wordt gewerkt met 15 á 20 vaste oefenvormen in een meerjarige leerlijn, ontwikkeld voor de jeugdteams  t/m JO19. De basis oefenvormen kunnen worden opgebouwd van eenvoudige tot meer complexe vormen.

Er wordt getraind per leeftijdscategorie.

De trainingen worden voorbereid en uitgezet door de technisch jeugd coördinator of door een door hem aangewezen trainer.

Elke oefenvorm wordt begeleid door een trainer/coach, in de meeste gevallen een trainer/leider van één van de jeugdteams. Per oefenvorm wordt aangegeven op welk specifiek onderdeel er gecoacht moet worden. De technische jeugd coördinatoren richten zich vooral op het coachen en begeleiden van de trainers.

Doelstellingen:

Door te werken met vaste oefenvormen worden trainers ontlast op de inhoud en kunnen zich richten op het coachen en de ontwikkeling van de spelers.

De trainingsvormen zijn herkenbaar voor speler en trainer. Een trainerswissel heeft geen invloed op de continuïteit.

Met deze trainingsmethode krijgt elk kind dezelfde trainers en dezelfde training. Iedereen krijgt dezelfde kansen. Er wordt breder opgeleid met meer kans op talentontwikkeling.

De spelers voetballen met meer plezier en ontwikkelen zich “spelenderwijs” naar hun potentieel / mogelijkheden / eigen niveau.

Trainers weten op welke doelstellingen er per leeftijdscategorie wordt getraind. De methode biedt een doorlopende leerlijn voor spelers van 4 t/m 19 jaar met een duidelijke structuur. Spelers werken stap voor stap aan hun ontwikkeling. “Rode draad door de vereniging”.

De onderdelen techniek, tactiek, fysiek en mentaal komen vanaf de jongste leeftijdscategorie in alle trainingen terug; brede ontwikkeling. Bij de jongste spelers ligt de nadruk op techniek. Bij de oudere spelers verschuift dit naar fysieke en mentale ontwikkeling.

De kwaliteit van de trainingen is gewaarborgd. Trainingen kunnen worden verzorgd door zowel de onervaren als ervaren trainer.

Er is vrijheid in het aanpassen van de oefenvormen, als deze in lijn is met de visie van Beerse Boys, met de vaste vormen als basis.

Er staan geen vaste trainers voor de groepen. Hierdoor kunnen vrijwilligers variabel worden ingezet. Bijv. 1x per week of 1 x per maand.

Trainers bereiden geen trainingen voor. De oefenvormen staan klaar.

Vrijwilligerswerk als trainer wordt op deze wijze laagdrempelig.

Er is een duidelijke rolverdeling tussen hoofdopleider/technisch jeugd coördinator en de trainers/coaches. De methode is gericht op het verhogen van het niveau van de trainingen; Train de trainer.

Ambities:

Het verbeteren en verhogen van het algehele voetbalniveau in de jeugdopleiding van Beerse Boys.

Een gestructureerde jeugdopleiding met een doorlopende leerlijn en vaste jaarplanning, herkenbaar voor trainer en speler.

Een continue doorstroom van talent naar de A-selectie en andere seniorenelftallen van Beerse Boys.

Brede talentontwikkeling met gelijke kansen voor iedereen.

Spelers en speelsters spelen met plezier en kunnen zich ontwikkelen op hun eigen niveau.

Vrijwilligerswerk bij de jeugdopleiding is laagdrempelig. De methodiek draagt bij aan het behoud van leden en trainers, waardoor de continuïteit gewaarborgd blijft.

Beleidsplan Meiden- en Damesvoetbal

Beerse Boys is met vier damesteams een van de grootste clubs op het gebied van damesvoetbal in de regio. Naast de vele Beerse speelsters weten ook veel buiten dorpse meiden en dames de weg naar Beerse Boys goed te vinden.

Hoewel veel zaken rondom het meiden en damesvoetbal al goed geregeld zijn, bestaat er altijd ruimte voor verbetering. Dit is dan ook de aanleiding om een eigen beleid op te stellen voor het meiden- en damesvoetbal binnen Beerse Boys.

Met dit beleidsplan meiden- en damesvoetbal stelt het bestuur van voetbalvereniging Beerse Boys haar visie op meiden- en damesvoetbal vast. Het vormt daarbij de leidraad voor de Commissie meiden- en damesvoetbal.

Dit document zal jaarlijks worden geëvalueerd en aangepast indien nodig.

Het beleidsplan Meiden- en Damesvoetbal sluit aan bij het opgestelde Jeugd Ontwikkelplan en past binnen het Technisch Beleidskader van Beerse Boys.

Beleidsplan Meiden- en Damesvoetbal downloaden