Onze club

Lidmaatschap

Aanmelden als lid

Wil je lid worden van onze vereniging? Meld je dan aan via de knop aanmelden hieronder. Je krijgt het scherm 'Word lid van Beerse Boys' te zien en kunt jouw gegevens invullen. Na een klik op de knop 'Meld je aan als lid' word je geregistreerd als lid van Beerse Boys. We nemen na ontvangst van je aanmelding zo snel mogelijk contact met je op om je verder te informeren over je lidmaatschap.

Wat je vooraf moet weten:

Leden vanaf 16 jaar dienen een kopie van een legitimatiebewijs in te leveren.

De contributie dient middels een automatische machtiging te worden voldaan. De contributie wordt in twee termijnen geïnd. Door de aanmelding ga je akkoord met de automatische betaling van de contributie. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de automatische incasso uiteraard stopgezet.

Verdere informatie betreffende Beerse Boys kun je op deze website vinden.

Als je je aanmeldt als niet-competitie spelend lid, geef dan bij opmerkingen aan of je je aanmeldt als rustend lid of oproeplid of welke functie je bij Beerse Boys gaat vervullen (bijvoorbeeld 'jeugdleider' of 'scheidsrechter').

Als je bij een andere vereniging wilt gaan voetballen heb je meestal overschrijving nodig. Meld je in deze situatie af bij Beerse Boys en aan bij de nieuwe vereniging; Beerse Boys krijgt dan het verzoek om aan de overschrijving mee te werken. Doe dit voor 15 juni!

Wijzigingen in persoonlijke gegevens doorgeven

Het mutatieformulier kun je gebruiken om wijzigingen in je persoonlijke gegevens aan de ledenadministratie van Beerse Boys door te geven. 

Wil je geen gebruik maken van dit formulier, dan kun je de wijzigingen ook doorgeven via de mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor een wijziging in het soort lidmaatschap, bijvoorbeeld van actief spelend lid naar rustend lid, dien je het afmeldformulier te gebruiken. Zie onder de tab 'Afmelden als lid of wijziging in lidmaatschap doorgeven'.

Klik hier voor het mutatieformulier

Mutatieformulier

Persoonlijke gegevens (oud):

Uw naam is niet/verkeerd ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Uw telefoonnummer is niet/verkeerd ingevuld.
Ongeldige invoer
Uw Email is niet/verkeerd ingevuld.

Persoonlijke gegevens (nieuw; alleen de gewijzigde gegevens invullen):

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Invalid Input
Afmelden als lid of wijziging in lidmaatschap doorgeven

Afmelden als lid:

Als je je wilt afmelden als lid van Beerse Boys, dan moet je dat doen bij de ledenadministratie. Dat kun je doen door het afmeldformulier volledig in te vullen en te versturen. Zie de knop 'Klik hier voor het afmeldformulier' hieronder.

Wijzigen lidmaatschap (dan wordt je lidmaatschap uiteraard niet beëindigd):

Je moet het afmeldformulier ook gebruiken om de volgende wijzigingen door te geven:

- als je je lidmaatschap wilt wijzigen van spelend lid naar oproep- of rustend lid óf van oproep- of rustend lid naar spelend lid. Vul dat dan in bij 'Reden van afmelding'.

- als je spelend lid bent maar tevens vrijwilliger en je wilt stoppen met voetballen maar doorgaan als vrijwilliger. Vul dat dan in bij 'Reden van afmelding'.

- andersom ook: als je spelend lid bent én vrijwilliger, maar je stopt met je vrijwilligerswerk, vul dat dan ook in bij 'Reden van afmelding'.

- als je spelend lid bent en daarmee gaat stoppen, maar wel een vrijwilligerstaak op je wilt gaan nemen (leider, trainer, commissielid enz). Vul dat dan in bij 'Reden van afmelding'.

Extra informatie ten aanzien van afmelden:

Spelende leden en oproepleden die zich per 1 juni van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat daar op volgt normaal te voldoen.

Rustende leden welke zich per 1 augustus van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat op die betreffende 1 augustus aanvangt normaal te voldoen.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor de afmelding en kan dat dus niet doen via zijn of haar leid(st)er of een commissie.

Klik hier voor het afmeldformulier

Afmeldformulier

Uw naam is niet/verkeerd ingevuld.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Uw telefoonnummer is niet/verkeerd ingevuld.
Ongeldige invoer
Uw Email is niet/verkeerd ingevuld.
Ongeldige invoer
Uw vraag is leeg
Extra informatie ten aanzien van afmelden:
- Spelende leden en oproepleden die zich per 1 juni van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat daar op volgt normaal te voldoen.

- Rustende leden welke zich per 1 augustus van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat op die betreffende 1 augustus aanvangt normaal te voldoen.
Invalid Input
Informatie over de contributie

De contributiebedragen zijn voor het seizoen 2021/2022 als volgt vastgesteld:

 • Senioren - € 172,50
 • Junioren (JO14 t/m JO19, MO15, MO17 en MO19) - € 108,00
 • Pupillen (JO10 t/m JO13 en MO13) - € 108,00
 • F-jeugd (JO8 en JO9) - € 81,00
 • Mini’s (JO7) / Trainingsgroep - € 40,50
 • Oproepleden - € 86,25
 • Rustende leden - € 50,00

Niet spelende kaderleden zijn vrij van contributie. Spelende kaderleden krijgen cadeaubon(nen) naargelang hun functie(s) voor de club.

 • Spelende leden en oproepleden die zich per 1 juni van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat daar op volgt normaal te voldoen.
 • Rustende leden welke zich per 1 augustus van enig jaar niet hebben afgemeld als lid van Beerse Boys dienen de volledige contributie van het seizoen dat op die betreffende 1 augustus aanvangt normaal te voldoen.
 • Leden die aangeven de contributie voor het lopende seizoen niet te kunnen betalen, dienen dat met redenen omkleed aan te geven bij het bestuur van Beerse Boys (mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het bestuur zal per afzonderlijk geval bepalen of de contributie alsnog betaald dient te worden.
 • Leden die het seizoen zijn begonnen als spelend lid, maar door omstandigheden (niet zijnde een blessure) minimaal de helft van het voetbalseizoen niet mee kunnen spelen, kunnen een verzoek indienen bij het bestuur (mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) voor het betalen van de helft van de contributie. Het niet mee kunnen doen van de betreffende speler dient door de leider van het elftal schriftelijk te worden bevestigd. Tevens dient de reden van het niet mee kunnen spelen bekend te zijn bij het bestuur.
 • Leden die het seizoen zijn begonnen als spelend lid, maar door een blessure minimaal de helft van het voetbalseizoen niet mee kunnen spelen, kunnen bij het bestuur het verzoek indienen (mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) om de helft van de contributie te betalen. De leider van het elftal dient schriftelijk aan het bestuur te bevestigen dat de speler minimaal de helft van het voetbalseizoen niet mee heeft kunnen doen door een blessure. Leden die in het seizoen instromen betalen de contributie naar rato over het aantal maanden van het voetbalseizoen (augustus t/m mei) dat men deelneemt.
 • Alle overige redenen voor het niet willen betalen van de contributie dienen bij het bestuur schriftelijk te worden ingediend (mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het bestuur zal per afzonderlijk geval bepalen of de contributie alsnog dient te worden voldaan.
 • De speler of speelster is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het indienen van aanvragen zoals hiervoor beschreven.

De contributie wordt via automatische incasso in twee termijnen (zo mogelijk in september en januari) geïnd door overschrijving naar het bankrekeningnummer NL93RABO0133895920 tnv van Beerse Boys. Mocht u op welke manier dan ook problemen hebben met het voldoen van de contributie, neem dan contact op met het bestuur om in overleg naar een passende oplossing te zoeken.

Leden die (nog) geen gebruik maken van de automatische afschrijving van de contributie, kunnen hieronder het machtigingsformulier voor automatische betaling downloaden. Print het uit en stuur het formulier volledig ingevuld op aan ons secretariaat. Leden die niet via automatische afschrijving betalen moeten € 5,- extra aan administratiekosten betalen. Zij ontvangen een brief waarin wordt aangegeven hoe de contributie kan worden voldaan.

Klik hier voor het machtigingsformulier

 

Gedragsregels / vertrouwenspersoon

Beerse Boys heeft gedragsregels voor begeleiders (trainers, leiders, coaches etc) van (jeugd)leden opgesteld. Leden die met ongewenst gedrag geconfronteerd worden kunnen dit melden bij de vertrouwenspersoon. In dit document zijn de gedragsregels, wat onder ongewenst gedrag wordt verstaan en reglement, taken en profielschets voor de vertrouwenspersoon opgenomen.

Gedragsregels

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 • De begeleider onthoudt zich ervan verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Reglement vertrouwenspersoon

Het bestuur van voetbalvereniging Beerse Boys wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. Deze Vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:

 1. Taken vertrouwenspersoon
 2. Ongewenst gedrag
 3. Vertrouwelijkheid
 4. Profiel vertrouwenspersoon

Taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging.
 • Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
 • Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding.
 • Bemiddeling naar aanleiding van de melding.
 • Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties.
 • (Anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging.
 • Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • seksuele intimidatie;
 • agressie en geweld;
 • pesten;
 • discriminatie;
 • interne criminaliteit.

Ook zorgen over het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder.

Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.

Profiel vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon:

 • beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over zelf reflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische opstelling;
 • gaat zeer vertrouwelijk om met informatie;
 • beschikt over aantoonbare deskundigheid;
 • heeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond;
 • heeft kennis van de sociale kaart;
 • heeft tenminste een HBO denk- en werkniveau;
 • is bereid de nodige (na-)scholing te volgen.

Benoemen vertrouwenspersoon

Namens het bestuur is gesproken met een geschikte kandidaat voor benoeming als vertrouwenspersoon. Deze kandidaat is bereid gevonden om vertrouwenspersoon te zijn voor Beerse Boys. Het bestuur heeft Herm Kisjes in de bestuursvergadering van 11 april 2017 benoemd.

Vertrouwenspersoon Herm Kisjes (foto boven het artikel)

Mijn naam is Herm Kisjes. Ik ben woonachtig in Middelbeers en lid van Beerse Boys. Ik ben werkzaam als docent binnen het onderwijs en als behandelaar binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg).

Als vertrouwenspersoon kunt u mij per mail of telefonisch benaderen voor problemen, situaties, klachten die u ervaart binnen de Beerse Boys; hierna zal ik een afspraak met u maken. Uw gesprekken zijn vertrouwelijk waarbij er naar u geluisterd wordt, u advies krijgt en eventueel bemiddeling bij bepaalde klachten.

T. 06 - 58 822 561
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vind ons leuk!
Voetbalvereniging Beerse Boys
Sportparklaan 2a
5091 EM Middelbeers
T. 013 - 514 13 51

Copyright © beerseboys.nl | Website gerealiseerd door:
 Van Laarhoven Websites