Skip to main contentNieuwsUitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op 20 september

logo-Beerse-Boys-clublogo

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van onze vereniging, welke gehouden wordt op maandag 20 september 2021, aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw op sportpark "De Klep".


Agenda

1.Opening door de voorzitter.

Afmeldingen en eventuele mededelingen.

2.Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 21 september 2020.

De notulen liggen vanaf maandag 6 september 2021 in het wedstrijdsecretariaat ter inzage.

3.Jaarverslag.

Het verslag ligt vanaf maandag 6 september 2021 ter inzage in het wedstrijdsecretariaat.

4.Financieel verslag van de penningmeester betreffende de vereniging en het clubgebouw.

De financiële stukken (balans, staat van baten en lasten met toelichting, verslagen van de Financiële Commissie) kunnen worden ingezien op donderdag 16 september 2021 tussen 19.00 en 19.45 uur in het wedstrijdsecretariaat. De penningmeester is dan aanwezig voor het geven van toelichting.

5.Vaststellen begroting 2021/2022.

De begroting is in te zien op donderdag 16 september 2021 ook tussen 19.00 en 19.45 uur in het wedstrijdsecretariaat.

6.Verslag van de kascontrolecommissie.

Tevens verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.

7.Lange termijn beleid Beerse Boys. Missie/Visie/Strategie 2025.

De voortgang, stand van zaken.

8.Een rookvrij sportpark.

Hoe gaan we dit realiseren.

9.WBTR.

Uiteenzetting hoe we als bestuur en vereniging aan deze nieuwe wet voldoen.

10.Corona.

Wat is de impact tot heden geweest van corona.

11.Nieuwe indeling voetbalvelden en trainingsvelden.

Nieuwe indeling en het waarom van de gemaakte keuzes.

12.Verslagen van de commissies.

De commissies maken geen verslag op papier. Ze hebben een filmpje opgenomen waarin duidelijk wordt wat ze het afgelopen seizoen hebben gedaan en hoe het is verlopen.

13.Bestuursverkiezing.

Periodiek aftredend zijn Boukje Schellens en Martin Kroos. Ze zijn beiden herkiesbaar, Martin Kroos als secretaris, maar waarbij hij aangeeft dat dit zijn laatste termijn in het bestuur is. Het bestuur heeft Erwin van der Schoot bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden. We stellen voor om Erwin te benoemen als bestuurslid.

Bestuurslid Ad van Gestel heeft aangegeven om vanwege drukke werkzaamheden een jaar pauze in te willen lassen. Hij treedt niet af maar gaat een seizoen op non-actief. Het bestuur heeft daar begrip voor en verdeelt in deze periode zijn takenpakket.

Voor invulling van de nog openstaande vacature is het bestuur in gesprek met twee kandidaten.

Tot aan het begin van de vergadering kunnen, gesteund door tenminste drie leden, (tegen)kandidaten worden voorgedragen, welke moeten worden opgegeven aan het bestuur.

14.Rondvraag.

Mocht u een of meerdere vragen willen stellen dan heeft het de voorkeur dat u deze uiterlijk op vrijdag 17 september 2021 schriftelijk bij de secretaris indient. Vanzelfsprekend wordt ook de gelegenheid geboden om tijdens de vergadering vragen te stellen, maar dan bent u minder zeker van een antwoord tijdens de vergadering.

15.Sluiting.

Wij hopen dat veel leden op deze vergadering aanwezig zullen zijn.


Namens het bestuur,

Martin Kroos,

secretaris.