Skip to main contentNieuwsVanuit de bestuurskamer: verslag ALV 2023

logo-Beerse-Boys-clublogo

Op vrijdag 6 oktober vond de Algemene Ledenvergadering 2023 plaats in ons clubgebouw. De vergadering werd, buiten de aanwezige bestuursleden, bijgewoond door 35 leden. Aan de hand van de agenda zullen wij onderstaand het belangrijkste dat besproken en besloten is in het kort weergeven.

1.Opening door de voorzitter.
Voorzitter Tom Bodde opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 september 2022.

Deze notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3.Jaarverslag bestuur seizoen 2022-2023.

Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

4.Financieel verslag over het afgelopen seizoen van de penningmeester betreffende de vereniging en het clubgebouw.

Penningmeester Arn Scholten loopt de cijfers door van de verlies- en winstrekening. De kantine presteert in lijn met de begroting. Bij sponsoring zijn de kosten hoger. Dit is veroorzaakt door de niet begrote stellage aan het hoofdveld voor de reclamedoeken. Bij voetbal is het bedrag van de contributie lager uitgevallen, omdat er meer afmeldingen waren dan waarmee we rekening hadden gehouden. Een eenmalige extra bijdrage van de Vriendenloterij maakt dit weer goed. Het eindresultaat na subsidie en overige baten is beduidend beter, maar komt voor het grootste deel voor rekening van de BOSA subsidie waarvan we vanaf vorig seizoen hebben kunnen profiteren. Deze subsidie ontvangen we op de aanschaf van materialen, kleding, maar ook voor onderhoudskosten van velden en gebouwen. Ook is er subsidie op verduurzaming zoals onze nieuwe LED verlichting.

Al met al hadden we een goed financieel jaar en hebben we een mooie balans. Dit is goed voor toekomstige plannen. We zijn financieel een gezonde vereniging.

De Algemene Vergadering verleent aan het bestuur décharge voor het gevoerde organisatorisch en financieel beleid.

5.Vaststellen begroting 2022-2023.

De penningmeester licht ook van de begroting enkele kostenposten toe.

In de begroting blijft de kantine ongeveer gelijk en zijn de kosten van de sponsorcommissie om bekende redenen lager. De begroting is nagenoeg sluitend.

De begroting voor het seizoen 2023/2024 wordt door de leden vastgesteld.

6.Verslag van de kascontrolecommissie.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Frank van Dooren, Ad van Heerbeek en reserve Christian Buiks, heeft de boeken gecontroleerd. Voor het verslag van deze controle geeft de voorzitter het woord aan de heer Frank van Dooren.

Frank geeft aan dat alles op orde is en dat het goed is dat er een goede bezetting is in de Financiële Commissie, waarbij Lars Visser de administratie heeft overgenomen van Arn Scholten. Er is veel werk en men moet vaak veel dingen uitzoeken, maar vele handen maken licht werk.

De kascontrolecommissie wordt voor het seizoen 2023-2024 gevormd door Frank van Dooren, Frank Schapendonk en Christian Buiks. Ad van Korven wordt reserve.

Hierna volgen de jaarverslagen van de volgende commissies in de vorm van een filmpje:

De Kantinecommissie, de Technische Commissie en Vrijwilligerscommissie.

Alle tijdens de ALV getoonde filmpjes staan/komen op de website bij de betreffende commissie (kijk bij Onze Club – Organisatie).

7.Lange termijnbeleid en nieuwe ontwikkelingen Beerse Boys.

Missie/visie 2020-2025.

Voorzitter Tom Bodde loopt door onze "tempel" en geeft aan dat we op de diverse fronten de weg volgen die we hebben vastgelegd. Dat blijkt uit de samenwerking met BSO en de gemeente. We verduurzamen door het plaatsen van LED verlichting. Gezelligheid en gastvrijheid herkennen we zeker, maar ook uitstraling door passende kleding. Door onze fruit actie op zaterdag laten we ook zien dat we een gezonde vereniging zijn. Voor de opleiding bij de jeugd hebben we meer tijd nodig, maar met de nieuwe structuur komt hier in de komende jaren zeker voortgang.

Ontwikkelingen van het sportpark.

We tonen een plaatje van de toekomstige stedenbouwkundige opzet van het sportpark. Op het oude veld 4 wordt de nieuwe school gebouwd. De kantine wordt verplaatst naar het hoofdveld. Op de trainingshoek aan de Hertog Janstraat is de nieuwe parkeerplaats voorzien. Dat betekent dat we trainingscapaciteit inleveren en over de ruimte die we daarvoor terug krijgen zijn we het niet eens. Ook willen we dat de bouw van een nieuwe kantine meegenomen wordt in de wijziging van het bestemmingsplan die nodig is voor de overige wijzigingen op het sportpark. Er is een commissie onder leiding van Jan van Brunschot die zich intensief bezig houdt met het verplaatsen van de kantine.

Er volgen diverse vragen en opmerkingen van leden. Onderstaand een korte opsomming waaruit blijkt dat we nog veel werk hebben.

De positionering van de kantine is nog niet definitief, maar zal op grond van de gemeente plaats vinden.

Een nieuwe trainingshoek op de huidige parkeerplaats is zeker niet ideaal. Deze is kleiner en geeft meer last naar de buurt.

Vanaf de geplande parkeerplaats is het voor iedereen wel veel verder lopen.

Het plan is om onder de nieuwe kantine ook kleedlokalen te bouwen. De kleedlokalen 1 tot en met 6 blijven. De kleedlokalen 7 tot en met 10 willen we eventueel naar opslagruimte ombouwen.

Kan de ambulance nog wel bij alle velden komen? Dit wordt uiteraard ook uitgezocht en meegenomen in de definitieve opzet.

We zitten als vereniging met de gemeente op deze lijn en kunnen zaken uitruilen, maar we kunnen ook iets bijdragen. Op de vraag hoe groot de kans is dat dit plan gaat slagen geeft Tom aan dat we nu doordrukken en niet meer loslaten.

Hier volgen de filmpjes van de Jeugdcommissie, de Activiteitencommissie en Sportparkbeheer.

8.Het voetbalgebeuren bij Beerse Boys.

Bestuurslid Erwin van de Schoot geeft uitleg over de nieuwe structuur bij de jeugd. Daarin zijn alle functies ingevuld. In de structuur is een splitsing tussen het technisch en organisatorisch gebeuren gerealiseerd. Vanuit deze structuur is duidelijk wie welke taak heeft. Vanuit de technische kant worden trainers begeleid, krijgen ze opleiding en leren ze kinderen beter voetballen. De organisatorische kant zorgt voor alle randvoorwaarden. Uiteraard is er ook onderling overleg op basis van de communicatiestructuur.

Tim van Kollenburg geeft aan dat alles perfect geregeld is.

 Als laatste de filmpjes van de Scheidsrechtercommissie, de Sponsorcommissie en Boyke de Beer Club.

9.Bestuursverkiezing.

Van de drie aftredende bestuursleden stellen 2 leden zich niet herkiesbaar.

Tom Bodde is als voorzitter aftredend, maar stelt zich wel herkiesbaar. De leden zijn akkoord met deze herbenoeming.

Ad van Gestel is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Hij is afwezig, maar het bestuur heeft in de laatste bestuursvergadering al stilgestaan bij zijn afscheid. Ad heeft aangegeven in de toekomst zeker nog een keer beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie.

We hebben voor de twee vacatures slechts één kandidaat gevonden. Dat is Jens van der Vleuten. Het bestuur stelt voor Jens van der Vleuten te benoemen als nieuw bestuurslid. De leden gaan akkoord met deze benoeming en geven een applaus.

Er blijft dus ook één vacature bestaan. Als er kandidaten zijn dan horen we dat graag.

Afscheid van Peter van Gerven.

Tom gaat terug in de tijd. Hij laat zien wat er allemaal in het jaar 1975, het jaar waarin Peter tot het bestuur toetrad, is gebeurd. We gaan op de brommer een valhelm dragen, de autogordel wordt ook verplicht, maar van Swiebertje volgt de laatste uitzending op tv. Microsoft wordt opgericht en Daf stopt met de productie van personenwagens. Er is een treinkaping bij Wijster. Kampioenen: Eddy Merckx voor de 10e keer winnaar van de Amstel Gold Race. De Sovjet Unie wordt wereldkampioen ijshockey. Hennie Kuiper wordt wereldkampioen wielrennen en Hans Vultink bij het biljarten. Tot slot wint Teach-in het songfestival.

Maar het allerbelangrijkste gebeuren is wel dat Peter van Gerven toetreedt tot het bestuur en dat vandaag afsluit na 48 jaar bestuurslid te zijn geweest. Wat Peter allemaal binnen de vereniging heeft gedaan is niet te benoemen. Alleen financiële zaken laat hij graag aan zich voorbij gaan. Hoewel! Hij was ooit penningmeester bij volleybalvereniging ODI.

Peter gaat verder met nog veel taken die hij al deed waaronder ook als drijvende kracht bij de klusploeg. Hij is daar de aanvoerder en daarom ontvangt hij een aanvoerdersband met de opdruk "aanvoerder klusploeg". Natuurlijk ontvangt hij ook een cadeaubon en een bloemetje waarbij ook zijn vrouw Ireen aanwezig is.

Na dit eerbetoon vanuit de vereniging volgt Roel Janssen van de KNVB. Hij geeft aan wat Peter heeft betekend voor de gehele gemeenschap, ook buiten Beerse Boys. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het vrijwilligerswerk en de KNVB als zeer betrokken bestuurder. Daarom heeft de KNVB besloten Peter te benomen tot Lid van Verdienste van de KNVB. Ook hierbij een bloemetje, maar vooral een speldje en oorkonde als bewijs voor deze benoeming.

Hierna schetst Peter van Gerven enkele ontwikkelingen binnen het bestuur in de 48 jaar dat hij er deel van uitmaakte. Bij zijn 25 jarig jubileum als bestuurslid in 2000 heeft hij een receptie aangeboden gekregen en van die middag en avond heeft hij samen met Ireen erg genoten en wil dat graag blijven zien als het hoogtepunt van de dank van de vereniging voor zijn vrijwilligerswerk.

10.Rondvraag.

Er zijn twee vragen via de mail binnengekomen van Arno Bakkers.

Ik hoor veel klachten over de douches, de klachten zijn: de helft doet het niet, in de winter zijn ze koud en in de zomer warm. Verder als het regent komt het water bij het kleedlokaal van het eerste door de lichtkap naar beneden. Dit is een probleem wat al jaren speelt. Wat gaan we hieraan doen?

Dit heeft de volle aandacht. Gebreken worden zo goed mogelijk afdoende opgelost. Later kan iedereen aan Jan van Brunschot (nu afwezig) de stand van zaken vragen. We willen alles in één keer goed aanpakken in plaats van hier en daar een lapmiddel, met name ten aanzien van de dakbedekking.

Ik zie op de website dat jeugdtrainers contracten tekenen dus ik neem aan dat ze betaald worden. Wat is het criterium dat jeugdleiders worden betaald? En als een diploma leidend is, geldt dit dan ook al is het diploma verlopen? En worden deze jeugdleiders verder geëvalueerd op de manier zoals ik altijd de kaderleden evalueerde van de A-selectie, dus uitgebreid op papier?

Erwin van de Schoot geeft aan dat de TC bezig is met beleid te formuleren, zodat er geen trainers op ad hoc basis worden aangesteld.

Jo van den Biggelaar deelt mede dat hij voor de tijden dat hij in de weekends op de Klep is een vaste eigen parkeerplaats heeft gekregen.

Ad van Heerbeek vraagt hoe we met het rookvrij sportpark omgaan.

Het is een streven vanuit het bestuur, maar we gaan voor de handhaving niet als politieagent optreden. Iedereen mag rokers erop aanspreken, de bordjes hangen er niet voor niets. Omdat er geen asbakken meer zijn slingeren er nu wel overal peuken rond die helaas weer opgeruimd moeten worden.

11.Sluiting.

Voorzitter Tom Bodde sluit de vergadering om 22.05 uur onder dankzegging aan de leden. Iedereen wordt uitgenodigd voor een drankje bij gelegenheid van het afscheid van Peter van Gerven als bestuurslid, maar vooral voor zijn benoeming tot Lid van Verdienste van de KNVB.