Skip to main contentNieuwsVanuit de bestuurskamer - verslag ALV 2021

logo-Beerse-Boys-clublogo

Op maandag 20 september vond de Algemene Ledenvergadering 2021 plaats in ons clubgebouw. De vergadering werd, buiten het bestuur, bijgewoond door 24 leden. Aan de hand van de agenda zullen wij onderstaand het belangrijkste dat besproken en besloten is in het kort weergeven.


1.Opening door de voorzitter.

De voorzitter heet iedereen welkom op deze vergadering. Ook dit jaar tonen we de filmpjes van de commissies tussen de diverse agendapunten door.


2.Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 21 september 2020.

De notulen hebben 2 weken ter inzage gelegen op het secretariaat en worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.


3.Jaarverslag bestuur seizoen 2020-2021.

Het jaarverslag heeft ook 2 weken ter inzage gelegen en wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.


4.Financieel verslag van de penningmeester betreffende de vereniging en het clubgebouw.

Het financieel verslag is op 16 september door de penningmeester aan 2 leden toegelicht. Ondanks een negatieve begroting hebben we een kleine plus kunnen noteren. Vanwege de sluiting van de kantine is er op de kantine een behoorlijk verlies te zien hetgeen door de vaste lasten komt. Dit verlies wordt echter ruimschoots goedgemaakt door de volgende posten.

Door sponsoren en alle leden is de rekening respectievelijk de contributie volledig betaald. Dat is geweldig en daarom wordt iedereen hier ook nadrukkelijk voor bedankt.

Het voetbal zelf heeft veel minder kosten gemaakt. Zowel de kosten voor b.v. de KNVB, maar ook de kosten op de accommodatie en de huur van de velden zijn veel lager uitgevallen. De korting op de huur is door de gemeente doorgevoerd vanuit de middelen die vanuit het rijk beschikbaar werden gesteld.

We hebben geen subsidies aangevraagd die vanuit de overheid beschikbaar waren. Als bestuur vinden we dat we deze niet nodig hadden en dat het moreel niet verantwoord was.

De penningmeester licht ook de balans en het kasstroomoverzicht toe. Als het IKC door gaat en er een nieuwe kantine komt kunnen we een mooie eigen bijdrage inbrengen. Ook zijn de reserveringen op peil om b.v. het dak van de kantine te vervangen (als er geen nieuwe kantine komt). De financiële positie is van dien aard dat we, mede gelet op de corona pandemie, geen contributie verhoging doorvoeren.

De reservering voor ons 75-jarig jubileum hebben we laten staan en niet aan het resultaat toegevoegd. Het bestuur wil hiermee nog steeds iets doen voor de leden als dat weer mogelijk is.


5.Vaststellen begroting 2021-2022. 

In de begroting voor het nieuwe seizoen 2021-2022 gaan we uit van een normaal seizoen en brengen we de omzet van de kantine weer op het gebruikelijk peil.

Vervolgens stelt de Algemene Vergadering het financieel verslag 2020/2021 en de begroting 2021/2022 vast.

6.Verslag van de kascontrolecommissie.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Frank van Dooren, Ad van Heerbeek en Chris Gooskens, heeft de boeken gecontroleerd. Ad geeft namens de andere leden aan dat alles er netjes uit zag en dat alles dik voor elkaar is. Hierbij zijn complimenten voor de betrokkenen zeker op zijn plaats.

De Algemene Vergadering verleent aan het bestuur décharge voor het gevoerde organisatorisch en financieel beleid.

De kascontrolecommissie blijft bestaan uit Ad van Heerbeek, Frank van Dooren en Chris Gooskens met als reserve Christian Buiks.


7.Lange termijnbeleid Beerse Boys.

Onze missie (Beerse Boys bindt Beerzenaren) blijft voor een lange tijd hetzelfde, maar de visie wordt elke 5 jaar bijgesteld. Het vizier is nu gericht op 2025, waarvan we dus een jaar achter de rug hebben. Door corona is het niet echt gelukt hier grote stappen in te maken. Maar van enkele zaken die binnen de visie worden genoemd kunnen we wel het volgende zeggen. Er is zeker een sterke verbondenheid met andere partijen in de gemeenschap. Er is regelmatig overleg met deze partijen.

We zijn zeker een voorbeeldclub waarbij we op het gebied van opleiding en begeleiding voor de jeugd er nog niet zijn. Een mogelijke komst van een IKC kan hieraan zeker meewerken. Wij staan positief tegenover het voorstel van B&W en hebben hoop dat er een positief besluit wordt genomen in de raadsvergadering van 28 september. Het besluit over het IKC kan ook een opstap zijn naar een veilige een duurzame accommodatie. We staan ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid echter niet stil want realiseren wel zaken die nu al wel mogelijk zijn.


8.Rookvrij sportpark.

De asbakken zijn weg, er komt geen rookhokje, we plaatsen wel de nodige bordjes. Om dit te handhaven gaan we niet hard optreden, maar we mogen met z'n allen er elkaar wel op aanspreken. Zeker als er kinderen in de buurt zijn is dat eenvoudig.

Het roken is buiten ons hekwerk toegestaan, dus op de parkeerplaats. Misschien daar een asbak zetten met een ontmoedigende tekst, maar ook om de peuken niet rond te laten slingeren.


9.Wet Bestuur, Toezicht en Rechtspersoon (WBTR).

Binnen deze wet gaat het over goed besturen met de nodige regelgeving. Het gaat dan o.a. om het goed omgaan met de gelden van anderen, van de leden. Uitgaande betalingen worden te allen tijde gezien door 2 personen. We hebben als bestuur kunnen vaststellen dat we aan de wet voldoen.

Opgemerkt wordt dat kantinemedewerkers jonger dan 16 niet achter de bar mogen staan. Dat valt ook onder de wet en wordt door ons ook gehandhaafd.


10.Corona.

Corona heeft veel impact (gehad), maar vanaf 25 september komt er verruiming van de regels.

Door corona hebben we ook stoppende leden. We houden geen exit interviews, maar vragen wel naar de reden van opzegging. Toch is het raadzaam om zeker bij stoppende voetballers te kijken of we die binnen de vereniging kunnen houden voor andere taken.


11.Nieuwe indeling voetbalvelden en trainingsvelden.

De voorzitter laat een filmpje zien waarop de renovatie van de N395 in beeld komt. Hij stopt bij de nieuwe rotonde bij de Sportparklaan. Deze rotonde is losgekoppeld van de komst van een IKC. Door de rotonde vervalt veld 4 als wedstrijdveld. Door de gemeente is al toegezegd dat er als compensatie een tweede kunstgrasveld komt. Het bestuur heeft besloten dit tweede kunstgrasveld op het hoofdveld te laten uitvoeren. Het hoofdveld kan dan veel meer gebruikt worden en dat is gunstig voor de zichtbaarheid van de reclameborden van onze sponsoren. We gaan in het overleg wel uit van een veld met alle faciliteiten inclusief een sproei installatie. Als de sproei installatie wordt afgewezen kunnen we overwegen die zelf te betalen. De beide kunstgrasvelden worden gebruikt voor trainingen.

Vanuit de vergadering wordt geadviseerd om de afschrijving van de toplaag aan de orde te stellen en deze vanwege het intensieve gebruik op 8 jaar te krijgen.

Een van de leden geeft aan dat we de stellage voor reclame doeken kunnen integreren met het nieuwe hekwerk. Die doen dan meteen dienst als ballenvanger.

De oud voorzitter benadrukt dat we de aanleg goed moeten afstemmen met de komst van de rotonde, zodat beide trajecten parallel lopen.

De voorzitter van de TC geeft als motivering voor de gemaakte keuze aan dat als het kunstgrasveld op veld 6 (het trainingsveld) zou komen dat we dan op kunstgras trainen en op gras spelen, hetgeen niet wenselijk is.


12.Bestuursverkiezing.

Ad van Gestel heeft aangegeven dat hij, vanwege drukke privé-werkzaamheden, een jaar een pauze in wil lassen. We respecteren dat uiteraard.

We hebben 2 nieuwe kandidaten voor het bestuur. Dat zijn Erwin van de Schoot en Juul Aben. Beiden worden benoemd tot bestuurslid.

De 2 aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Boukje Schellens en Martin Kroos (als secretaris) worden voor 3 jaar herbenoemd. Martin heeft aangegeven dat dit zijn laatste periode als bestuurslid is.


13.Rondvraag.

Er zijn geen schriftelijke vragen binnen gekomen.

Waarom staat het programma niet meer in de Huis aan Huis? Veel ouderen missen nu dit programma.

Dit is bekend, maar het bestuur heeft vanwege de hoge kosten besloten hiermee te stoppen. We gaan informeren of het Weekjournaal en de Hilverbode het programma wel gratis willen plaatsen.

Met de invoering van statiegeld op plastic flesjes is een hoop gedoe. Het is ook mogelijk om een inlevercontainer te plaatsen waarop dan vermeld wordt dat de opbrengst aan een goed doel wordt besteed. Dat kunnen b.v. speeltoestellen zijn.

Er staan geen uitslagen op de website van de onderbouw.

Dat is omdat de uitslagen niet in Sportlink worden opgenomen. De KNVB houdt van de kleinsten ook geen poule-standen bij. Dat is het landelijke beleid.


14.Sluiting.

De voorzitter geeft aan dat alles gelukkig weer normaal gaat verlopen, in een goede sfeer en met goed kader. Het komt zoals het komt en we gaan weer winnen of verliezen, maar het wordt ook weer gezellig.

Hij bedankt, tevens namens het bestuur, alle aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 22.10 uur.