Skip to main contentNieuwsVanuit de bestuurskamer - verslag ALV 2020

logo-Beerse-Boys-clublogo

Op maandag 21 september vond de Algemene Ledenvergadering 2020 plaats in ons clubgebouw. De vergadering werd, buiten het bestuur, bijgewoond door 28 leden. Aan de hand van de agenda zullen wij onderstaand het belangrijkste dat besproken en besloten is in het kort weergeven.


1. Opening door de voorzitter.

De voorzitter heet iedereen welkom op deze vergadering. Hij noemt de afmeldingen en vraagt of er nog mededelingen zijn. Er komt een kleine wijziging op de agenda. In plaats van verslagen hebben de commissies een filmpje gemaakt van de activiteiten van het afgelopen seizoen. Deze filmpjes worden in 3 blokken tussen de andere agendapunten getoond.


2. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 23 september 2019.

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.


3. Jaarverslag bestuur seizoen 2019-2020.

Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.


Hierna volgen de filmpjes van de Jeugdcommissie, de Technische Commissie en de Scheidsrechterscommissie.


4. Financieel verslag van de penningmeester betreffende de vereniging en het clubgebouw.

De penningmeester geeft via een presentatie een duidelijke uiteenzetting over het gevoerde financiële beleid, de balans en de verlies- en winstrekening, afgesloten met een klein positief resultaat. Hij geeft aan dat de kantine inkomsten vanwege corona een stuk lager zijn, maar dat de sponsorcommissie daartegenover positief scoort. Verdere inkomsten zijn ook lager, maar uitgaven voor het voetballen zijn daartegenover eveneens lager. Het kleine positieve resultaat is ontstaan door een aantal incidentele positieve posten. Er is gebruik gemaakt van de NOW regeling, we hebben korting op de huur van de velden gekregen en er heeft een correctie op de BTW afdracht plaatsgevonden. Zonder deze inkomsten zouden we op een fors verlies zijn uitgekomen.

Ronald deelt mee dat we voor de vrijwilligers naar een ander beloningssysteem gaan. De korting op de contributie zorgde voor veel problemen en knelpunten. Vaak was niet bekend welke vrijwilliger op welke korting recht had, het was heel bewerkelijk en er werden helaas door die onduidelijkheid vaak foutieve kortingspercentages toegepast.

We gaan nu werken met cadeaubonnen voor alle vrijwilligers. Ook niet voetballende vrijwilligers worden meegenomen in deze nieuwe opzet en ontvangen dus een beloning. De totale kosten zijn hierdoor wel iets hoger, maar het systeem is wel eerlijker. De cadeaubonnen zijn bonnen van sponsoren, waardoor we ook iets terug doen naar deze sponsoren. De grootste voordelen zijn dat we de contributie meteen correct kunnen innen en dat bij het uitdelen van de bonnen aan het eind van het seizoen duidelijk is wie welke taken heeft verricht en het juiste bedrag aan bonnen wordt verstrekt.

De begroting voor het nieuwe seizoen 2020-2021 laat een flink negatief resultaat zien. De kantine inkomsten zijn door de onzekere tijden vanwege corona veel lager ingeschat. Inkomsten van de sponsoren zijn wel veel hoger, maar hebben ook hogere kosten tot gevolg. De contributieopbrengst is ook hoger, met name omdat de korting vervalt. We gaan geen hogere contributie innen, omdat het niet netjes is naar de leden. Niemand heeft ondanks het wegvallen van het voetbal door corona contributie terug gevraagd. Het verwachte negatieve resultaat is voor onze vereniging geen probleem, omdat we financieel gezond zijn. Natuurlijk kunnen we dat niet jaren dragen, maar voor een seizoen is het geen probleem. We gaan ook nu niet streven naar een positieve begroting omdat achter alle cijfers ook jaarplannen liggen van de commissies, die in lijn zijn met de missie en visie van 2020-2025.

Vervolgens stelt de Algemene Vergadering het financieel verslag 2019/2020 en de begroting 2020/2021 vast.

5. Vaststellen begroting 2020-2021.

Is bij agendapunt 4 behandeld.


6. Verslag van de kascontrolecommissie.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Frank van Dooren, Ad van Heerbeek en Chris Gooskens, heeft de boeken gecontroleerd. Voor het verslag van deze controle geeft de voorzitter het woord aan de heer Ad van Heerbeek.

Ad geeft aan dat alle stukken netjes en overzichtelijk waren en dat er geen onvolkomenheden te vinden waren. Hij bedankt mede namens de kascontrolecommissieleden de penningmeester en de financiële commissie voor het vele werk dat er is verricht.

De voorzitter bedankt mede namens het bestuur de kascontrolecommissie.

De Algemene Vergadering verleent aan het bestuur décharge voor het gevoerde organisatorisch en financieel beleid.

De kascontrolecommissie blijft bestaan uit Ad van Heerbeek, Frank van Dooren en Chris Gooskens met als reserve Erwin van de Schoot.


7. Lange termijnbeleid Beerse Boys.

Route 2020.

De doelstelling/visie was om in 2020 een onafhankelijke, toekomstbestendige en weerbare verenging te zijn. Dit hebben we grosso modo zeker gehaald waarvoor complimenten.

Het seizoen 2019-2020.

Het afgelopen seizoen zijn de volgende zaken aan de orde geweest.

Corona heeft veel aandacht gevraagd, maar heeft ook andere dingen los gemaakt. Er waren geen activiteiten meer, maar er kwamen wel filmpjes van Boyke de Beer en over de sponsoren. Er werden voetbal fundagen georganiseerd. Het financieel resultaat was nog net positief, maar de begroting voor 2020-2021 was lastiger.

Er is gesproken over het IKC dat voorlopig niet doorgaat. De rotonde komt er waarschijnlijk wel, dus zijn er gesprekken geweest voor een extra kunstgrasveld met verlichting, waarbij we huur gaan betalen alsof het een natuur grasveld is.

Er is gesproken met de gemeente over OSMO. Daarin zit een gedeeltelijke privatisering met eigen verantwoordelijkheid voor onderhoud, maar ook subsidiebeleid en huurbeleid.

Er is een nieuw 2-jarig contract afgesloten met hoofdtrainer Hans Staps. Ook zijn er contracten afgesloten met de trainers Mark van Roij, Frank Spelt, Jasper van Hoof en Dré Rooijakkers.

We hebben een nieuwe kantinebeheerder, een nieuwe hoofdsponsor en straks een nieuwe voorzitter.

Er is voortvarend gestart met het vrijwilligersbeleid en met alcohol- en drugspreventie.

En helaas hebben we te maken gehad met het overlijden van Dirk Vingerhoets.

Missie/visie 2020-2025.

De missie blijft voor langere tijd bestaan, maar de visie wordt aangepast aan veranderende omstandigheden en inzichten. Het bestuur staat er unaniem achter het huidige beleid voort te zetten. In de nieuwe visie naar 2025 staat zelfstandig, gezond, sterke verbondenheid met De Beerzen, een fijne club om bij te horen en een toonaangevende jeugdopleiding in het vizier.

Bij gezond denken we aan het assortiment (gezond eten) in de kantine, aan alcohol- en drugspreventie, aan een rookvrij sportpark en aan een veilige omgeving.

Bij de sterke verbondenheid denken we aan de inwoners, de bedrijven, scholen en andere (sport-)verenigingen en de gemeente.

Hieruit vloeien de doelen voort op het gebied van besturen, de accommodatie, communicatie, de organisatie, de cultuur en samenwerking.

Dit alles wordt weergegeven in een nieuwe tempel met onze kernwaarden, die ook voor langere tijd meegaan, en de pijlers.


8. Verslagen van de commissies.

De filmpjes van de Activiteitencommissie en de Materialencommissie worden getoond.


9. Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn Wil Verhoeven, Peter van Gerven en Ad van Gestel; Wil heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Stijn van Heerbeek is tussentijds gestopt en Bob Smolders heeft aangegeven op dit moment te stoppen. Het bestuur stelt voor om Peter en Ad te herbenoemen. Daarnaast stelt het bestuur voor om Boukje Schellens, die al een groot deel van het seizoen meedraait in het bestuur, te benoemen tot bestuurslid. Als laatste stelt het bestuur voor om Tom Bodde te benoemen in de functie van voorzitter. Alle voorstellen worden door de vergadering aangenomen.

Na deze benoemingen blijven er nog twee vacatures bestaan.

We nemen afscheid van Roy Stroot. Roy heeft ook langere tijd meegelopen in het bestuur. Hij is vanuit zijn rol zowel betrokken geweest bij de Jeugdcommissie en de Scheidsrechtercommissie. Hij heeft vanavond ook de regie gevoerd in de presentaties, waarvoor dank. Roy kiest voor een andere carrière die helaas niet te combineren is met een functie als bestuurslid.

Ook nemen we afscheid van Stijn die helaas afwezig is. Broer Niels neemt de honneurs waar. Van Bob nemen we later afscheid i.v.m. zijn afwezigheid.


10. Voorstel tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Na een korte toelichting en het beantwoorden van enkele vragen gaat de vergadering akkoord met de wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Met betrekking tot de Statuten maken we nog een voorbehoud, omdat we nog geen goedkeuring hebben ontvangen van de KNVB.

Inmiddels is die goedkeuring er wel; de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn in te zien op de pagina 'Missie en Visie' op deze website.


Als laatste worden nu de filmpjes van de Commissie Sportpakbeheer en de Sponsorcommissie getoond.


11. Rondvraag.

Er zijn geen schriftelijke vragen binnen gekomen.

Vanuit de vergadering komen de volgende vragen:

De toestand van het hoofdveld, het is een blamage zoals het eruit ziet.

Het bestuur geeft aan dat dit onze volle aandacht heeft, maar dat we afhankelijk blijven van de gemeente en de uitvoerder van het onderhoud Vogels. Er zijn fouten gemaakt, maar er is zelfs discussie of er te veel of zelfs te weinig is gesproeid. Met de gemeente hebben we elk kwartaal overleg en we proberen duidelijk aan te geven dat het dus niet goed gaat. Het contract met Vogels loopt per 1-1-2021 af en we hopen dat de gemeente naar ons luistert en dat ze bij de nieuwe offerte ronde niet voor de goedkoopste maar de beste gaan kiezen. Bij andere verenigingen liggen de velden er wel beter bij. We blijven ons ongenoegen uitspreken en we proberen druk te houden op de gemeente.

Er wordt op onze velden gevoetbald door jeugd van buiten De Beerzen.

Deze niet leden staan alleen op de goal te rammen en schieten de vangnetten stuk. Het kwam vooral in coronatijd voor. We willen geen hek rond het sportpark plaatsen, omdat dat niet te doen is door het multifunctionele gebruik van het sportpark en een belemmering voor onze eigen jeugd zou zijn. Er is helaas geen standaard oplossing.

Er zijn zorgen over meldingen van drugsgebruik.

We zijn gestart met een werkgroep alcohol- en drugsbeleid. Dat is helaas veel later dan de planning was, maar had te maken met het tekort aan bestuursleden. We gaan bij de aanpak ook ouders, scholen en de gemeente betrekken, want het is geen probleem van Beerse Boys alleen, maar voor de gehele maatschappij. Hierbij zal er aandacht zijn voor voorlichting en preventie, maar vooral ook om dit bespreekbaar te maken. We hebben daarbij iedereen, alle disciplines, nodig.

Er zijn al diverse maatregelen getroffen t.a.v. alcohol. Er worden bijvoorbeeld geen hoog alcoholische speciaal bieren meer geschonken.

Mag de hangtafel voor de rokers weg bij de ingang van de kantine?

Dat gaan we zeker doen. We zijn ook bezig met een rookvrij sportpark. Er is een enquête uitgezet en daar zijn 300 reacties op gekomen. In de winterstop ligt er een beleidsplan.


12. Overdracht van het voorzitterschap.

Wil Verhoeven geeft aan dat hij het voorzitterschap zeker niet beu is, maar dat hij plaats maakt voor jongere mensen met nieuwe ideeën. Hij is trots op de bereikte successen, die we met z'n allen hebben gerealiseerd. Hij is blij dat we verder gaan op deze weg en ook de nieuwe voorzitter zit op dezelfde lijn. Hij is trots op de vereniging.

Ronald geeft aan dat Wil de 14e voorzitter is in naam en de 15e in rij. Eén persoon (Frans de Laat) is namelijk 2 keer voorzitter geweest. Toen Wil startte speelden we in de 1e klasse en eigenlijk moet je stoppen op je hoogtepunt. Dat gaat helaas niet op nu we in de 2e klasse spelen. Maar Ronald geeft ook aan wat Wil heeft gebracht en hoe hij als persoon in elkaar steekt. Wil is gestructureerd, leidt vergadering goed, straalt rust uit, werkt gedegen en heeft een helicopterview. Hij heeft de missie/visie/strategie 2020 zeer professioneel neergezet en ook de route naar 2025 staat. Wil toonde zijn betrokkenheid door op zaterdag ook bij de jeugd z'n gezicht te laten zien en de wedstrijden van het 1e regelmatig te bezoeken.

Wil had een goede dossierkennis en voerde zware gesprekken o.a. bij de gemeente. Hij heeft de vereniging in 6 jaar tijd naar een hoger niveau getild, waarvoor dank.

Wil geeft aan dat hij blij is dat hij dit heeft kunnen doen, ook als bijdrage naar de gemeenschap.

Vervolgens draagt hij het voorzitterschap over aan Tom Bodde. Tom is al jaren betrokken bij het uitzetten van de missie/visie/strategie en heeft dus al een bijdrage geleverd voor de lange termijn. Wil wenst Tom veel succes en Wil is bij vragen te allen tijde bereikbaar.

Tom vertelt waar zijn roots liggen en zegt nog steeds een trotse Tukker te zijn. Hij vertelt iets over zijn studententijd en de start van zijn loopbaan. Hij kwam terecht in de sigaren industrie en een verhuizing naar Brabant was onvermijdelijk. Bij zijn zoektocht kwam hij in Middelbeers en hij zegt oprecht dat de voetbalclub Beerse Boys hem over de streep heeft getrokken om in Middelbeers te gaan wonen. Hij heeft er nog steeds geen spijt van. Intussen voetballen de 3 jongens van zijn 2 tweelingen ook bij Beerse Boys en is hij trainer bij een van hen. Zelf is hij nog actief bij de veteranen en is hij ongeveer 10 jaar voorzitter van de Jeugdcommissie geweest. Deze benoeming ziet hij als een stap hogerop waar hij blij mee is. Hij voelt zich thuis bij Beerse Boys.


13. Sluiting.

De voorzitter bedankt namens het bestuur alle aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 22.05 uur.