Skip to main contentNieuwsNieuws uit de bestuurskamer - verslag ALV 2019

logo-Beerse-Boys-clublogo

Op maandag 23 september vond de Algemene Ledenvergadering 2019 plaats in ons clubgebouw. De vergadering werd, buiten het bestuur, bijgewoond door 22 leden. Aan de hand van de agenda zullen wij onderstaand het belangrijkste dat besproken en besloten is in het kort weergeven.


1.Opening door de voorzitter.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen namens het bestuur van harte welkom.


2.Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 24 september 2018.

Deze notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3.Jaarverslag.

Zonder op- of aanmerkingen wordt het jaarverslag vastgesteld.

4.Financieel verslag van de penningmeester betreffende de vereniging en het clubgebouw.

De financiële stukken (balans, staat van baten en lasten met toelichting en de verslagen van de Financiële Commissie) konden worden ingezien op maandag 16 september 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur in het clubgebouw. De penningmeester was toen aanwezig voor het geven van toelichting.

De penningmeester geeft een duidelijke uiteenzetting over het gevoerde financiële beleid, de balans en de verlies- en winstrekening, sluitend met een positief resultaat.

De Algemene Vergadering stelt het financieel verslag 2018/2019 vast.

5.Vaststellen begroting 2019-2020.

Na een duidelijke presentatie en uitleg zegt de penningmeester dat we financieel gezond zijn, maar dat we zuinig moeten blijven, omdat er enkele belangrijke projecten op de rol staan waarvoor middelen gereserveerd zijn en worden. Ook zegt hij dat we nog steeds bezig zijn met het verder verfijnen van de fundamenten voor een financieel gezonde en een financieel onafhankelijke voetbalvereniging. De leden stemmen ermee in om de contributie jaarlijks te verhogen met het percentage van het CBS consumentenprijsindexcijfer zonder maximum.

Ten aanzien van de contributie wordt aangegeven dat onze contributie, vooral voor jeugdleden, laag is vergeleken met de contributie van de omliggende voetbalverenigingen. Hierop antwoordt het bestuur dat we de drempel voor nieuwe (jeugd)leden zo laag mogelijk willen houden en we nu geen reden zien om de contributie extra te verhogen.

De Algemene Vergadering stelt de begroting voor 2019/2020 vast.

6.Verslag van de kascontrolecommissie.

De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en stelde daarbij vast dat alles er keurig uitziet. De commissie bedankt de penningmeester en de financiële commissie voor het vele werk dat er verricht is.

De Algemene Vergadering verleent het bestuur décharge voor het gevoerde organisatorisch en financieel beleid.


7.Lange termijnbeleid Beerse Boys.

Route 2020.

De voorzitter verwijst naar de vele uitdagingen die door de commissies in 2015 in kaart zijn gebracht, waarbij elk jaar stap voor stap structureel is gewerkt naar het doel:

In 2020 is Beerse Boys een gezonde onafhankelijke sportvereniging die primair voor alle Beerzenaren op zijn of haar niveau sport aan kan bieden. Beerse Boys wil dit doen op een duurzame en sociaal maatschappelijk verantwoorde manier. We hebben de ambitie om iedere Beerzenaar minimaal eens per jaar positief, sportief of sociaal, met Beerse Boys in aanraking te laten komen.

Nu kunnen we constateren dat vrijwel alle uitdagingen gehaald zijn en dat Beerse Boys een gezonde, veerkrachtige en toekomstbestendige vereniging is.

IKC, rotonde, veld 4.

Als er een Integraal Kind Centrum (IKC) gaat komen, en/of een rotonde bij de aansluiting Sportparklaan-Hertog Janstraat, dan zal veld 4 niet meer beschikbaar zijn voor Beerse Boys. Omdat het bestuur de discussie over de noodzaak van voldoende capaciteit voor wilde zijn hebben we in augustus, september 2018 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het aantal leden van Beerse Boys, gerelateerd aan het onderzoek van SKOBOS en de bouw van woningen in De Beerzen.

In mei/juni heeft de gemeente opnieuw onderzoek laten doen naar de benodigde veldcapaciteit van Beerse Boys. Het resultaat is dat als er een natuurgrasveld (veld 4) verdwijnt, er een kunstgrasveld voor terug moet komen om in de capaciteitsbehoefte te kunnen voorzien.

De wethouder heeft telefonisch laten weten dat in de begroting voor de komende jaren geen geld is opgenomen voor een IKC en een rotonde. Daarmee lijkt dit op de lange baan te zijn geschoven. Lijkt, want uiteindelijk is het de raad die beslist.

Oirschots Samenwerkings Model Onderhoud (OSMO).

Er heeft inmiddels een inventarisatie plaats gevonden over achterstallig onderhoud bij alle buitensportaccommodaties. Hiervoor is een begroting opgesteld om de staat van de accommodaties op het gewenste niveau (C) te brengen. In het najaar volgt een raadsvoorstel.

Subsidiebeleid.

De gemeente werkt aan een model voor subsidiëring waarbij de maatschappelijke bijdrage van de organisatie een rol speelt.

Materialencommissie.

Onder leiding van Niels van Heerbeek is er een megaklus in korte tijd gerealiseerd door, naast Niels, Martin Kroos, Esmee Willems, Ruud Willems, Frank van Dooren en Christian Buiks. Gerealiseerd zijn: het beleidsplan materialen, de inventarisatie van bestaande materialen, een materialen- en kledingplan, een operationeel plan 19-20 en een begroting. Daarnaast moesten ook nog de spullen van de teams op het einde van het seizoen ingenomen worden, nieuwe spullen besteld en weer uitgeleverd worden.

Een geweldig knappe prestatie waar we heel erg blij mee zijn en waarvoor een compliment meer dan op zijn plaats is!

Voetbaltechnische staf.

Als nieuwe hoofdtrainer is Hans Staps benoemd. Eddy Lathouwers, die tijdens het vorige seizoen het stokje van Esteban heeft overgenomen, is aangesteld als trainer/leider voor Beerse Boys 2. Ad Vingerhoets heeft een nieuw contract getekend als hoofdtrainer van de vrouwen. Daarnaast zijn Jasper van Hoof (jeugd coördinator onderbouw) en Hans Driesen (jeugd coördinator bovenbouw) aangesteld.

Diversen.

  • Door van Laarhoven is een nieuwe website gemaakt en narrowcasting ontwikkeld.
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is inmiddels ingevoerd.
  • In juni heeft weer een meidendag plaats gevonden. Doordat hieraan veel bekendheid is gegeven hebben er meer dan 50 meiden aan deelgenomen. Omroep Brabant was met het 'Brabants Buske' ook aanwezig en heeft van deze dag een reportage gemaakt.
  • Op 24 augustus heeft het Rabo Punter Toernooi plaats gevonden. Maar liefst 64 teams hebben, onder leiding van 32 scheidsrechters, hieraan deelgenomen. Door de professionele organisatie is deze dag uitstekend verlopen en waren deelnemers en ouders lovend over de organisatie.
  • Met 'Bouwen aan talent', het nieuwe jeugdplan, zijn de eerste ervaringen positief. De nieuwe trainingsvorm, waarbij vooraf de trainingsopzet bepaald wordt voor de verschillende 'stations', heeft als voordeel dat iedere voetballer het gelijke (hoge) niveau van training ontvangt.
  • In het weekend van 17, 18 en 19 april 2020 vindt de viering van ons 75-jarig jubileum plaats waarvoor een jubileumcommissie, onder leiding van Stijn van Heerbeek, de nodige voorbereiding aan het treffen is.
  • We hebben dit seizoen geen JO19-team; wel neemt er een seniorenteam, naast de veteranen, aan een zaterdagcompetitie deel.
  • De huidige visie loopt tot 2020. Het bestuur heeft volmondig ingestemd met een vervolg van het lange termijn beleid. Hiervoor zal onder leiding van Tom Bodde de visie voor 2025 opgesteld worden en worden de strategische doelen bepaald.

Vragen.

Er worden zorgen uitgesproken over (on)voldoende vrijwilligers. Het bestuur deelt die zorgen en was voornemens het vrijwilligersbeleid te formuleren zodat we ook hierop gestructureerd in kunnen spelen. Helaas is dat door tijdgebrek van Patrick nog niet gerealiseerd.

Ook wordt gesuggereerd dat het bestuur verkeerde keuzes heeft gemaakt bij prioriteiten. Hierbij wordt gewezen naar onze inzet mbt het IKC, rotonde en kunstgrasveld.

De voorzitter oppert, dat als we niet hadden gedaan wat we gedaan hebben (zie hiervoor bij punt 7) we nu waarschijnlijk opgezadeld waren met het afstaan van veld 4. Zonder een nieuw (extra) kunstgrasveld hebben we dan onvoldoende veldcapaciteit.


8.Verslagen van de commissies.

De verslagen worden door de Algemene Vergadering vastgesteld en goedgekeurd.


9.Bestuursverkiezing.

Aangezien er geen tegenkandidaten voorgedragen zijn, worden Ronald Spijkers – in de functie van penningmeester – en Jan van Brunschot door de Algemene Vergadering herbenoemd en wordt Martin Kroos benoemd als secretaris.

De voorzitter bedankt Patrick Wilkens (niet aanwezig) en Peter van Bijsterveldt voor hun inzet tijdens hun bestuurslidmaatschap en wordt Peter van Bijsterveldt onder luid applaus benoemd als Lid van Verdienste van Beerse Boys en aan hem een oorkonde, een presentje en een bos bloemen overhandigd.


10.Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement.

Het Huishoudelijk Reglement wordt op een aantal punten, voornamelijk verband houdend met de nieuwe privacywetgeving, aangepast en wordt daarna door de Algemene Vergadering goedgekeurd.


11.Mededelingen.

Er zijn verder geen mededelingen.


12.Rondvraag.

Vanuit de vergadering komen de volgende vragen:

Ad van Heerbeek:

Ad maakt zich zorgen over de toestand van het hoofdveld, het ziet er belabberd uit.

Het bestuur bij monde van de voorzitter zegt dat we afhankelijk zijn van de gemeente, maar dat we er van alles aan doen om dit te verbeteren.

Toon van Kollenburg:

De klusploeg vindt vaak ballen na trainingen. Is hier iets aan te doen en is hier controle op door de leiders/trainers?

Namens het bestuur zegt Niels van Heerbeek dat ze precies weten hoeveel en aan wie er ballen verstrekt zijn zodat aan het eind van het seizoen duidelijk is wie er ballen mist en in de winterstop wordt er een tussentijdse controle ingelast.

Toon van Kollenburg:

Doet het voorstel om met de "zaterdagdienst" van weleer op toerbeurt Kees te ondersteunen op zaterdag.

Het bestuur vindt dit een goed idee en gaat onderzoeken wat hierin de mogelijkheden zijn.

Ad van Heerbeek:

De klusploeg doet heel veel werkzaamheden, maar is het ook bekend wie waarvoor verantwoordelijk is, Beerse Boys of de gemeente?

Het bestuur antwoordt dat Sweco een rapport (nul-meting) gemaakt heeft en dat dat per 1-1-2020 ingevoerd wordt. Dan zal alles qua onderhoud duidelijker worden.


13.Sluiting.

De voorzitter bedankt namens het bestuur alle aanwezigen voor de inbreng en hoopt dat we er samen weer een gedenkwaardig seizoen van maken met hopelijk veel mooie dingen en sluit de vergadering om 22.00 uur.