Skip to main contentNieuwsVanuit de bestuurskamer: verslag ALV 2022

logo-Beerse-Boys-clublogo

Op maandag 26 september vond de Algemene Ledenvergadering 2022 plaats in ons clubgebouw. De vergadering werd, buiten het bestuur, bijgewoond door 27 leden. Aan de hand van de agenda zullen wij onderstaand het belangrijkste dat besproken en besloten is in het kort weergeven.

1.Opening door de voorzitter.

Voorzitter Tom Bodde opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat we blij zijn dat corona achter de rug is en we weer normaal bij elkaar kunnen zijn.

2.Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 20 september 2021.

Deze notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3.Jaarverslag bestuur seizoen 2021-2022.

Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

4.Financieel verslag over het afgelopen seizoen van de penningmeester betreffende de vereniging en het clubgebouw.

Penningmeester Ronald Spijkers geeft aan dat we een mooi resultaat hebben gehaald. Het is meer geworden dan begroot. Hij loopt enkele posten door. Bij de kantine is het resultaat lager hetgeen vooral veroorzaakt wordt door de personeelskosten. Dit heeft de nodige aandacht. De sponsorbedragen zijn allemaal ontvangen evenals de te innen contributies. Bij de post voetbal is minder geld uitgegeven vanwege de nasleep van corona. Door het stilleggen van de competitie heeft de gemeente minder huur gerekend en zijn ook andere posten lager uitgevallen. De balans geeft mooie cijfers te zien. Hieruit kunnen we concluderen dat de vereniging financieel gezond is.

De Algemene Vergadering stelt het financieel verslag 2021-2022 vast.

5.Vaststellen begroting 2022-2023.

De penningmeester licht ook van de begroting enkele kostenposten toe. Vooral het voetbal gebeuren wordt duurder doordat we meer betaalde trainers hebben. De begroting heeft een klein negatief resultaat van € 710. Gezien onze gezonde financiële situatie stellen we voor de begroting toch vast te stellen. Er zijn vanuit de leden geen vragen. De begroting voor het seizoen 2022/2023 wordt door de leden vastgesteld.

6.Verslag van de kascontrolecommissie.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Frank van Dooren, Ad van Heerbeek en Chris Gooskens, heeft de boeken gecontroleerd. De commissie is van oordeel dat alles er goed uit ziet en dat alles prima in orde is. De Algemene Vergadering verleent aan het bestuur décharge voor het gevoerde organisatorisch en financieel beleid. De kascontrolecommissie wordt voor het seizoen 2022-2023 gevormd door Frank van Dooren, Chris Gooskens en Frank Schapendonk. Christian Buiks blijft reserve.

Hierna worden de jaarverslagen van de Activiteitencommissie, de Technische Commissie en de Commissie Sportparkbeheer in de vorm van een filmpje getoond. Deze filmpjes kunt u op de website bekijken bij de betreffende commissie (Onze Club – Organisatie).

Naar aanleiding van het filmpje van Sportparkbeheer wordt aandacht gevraagd voor het plaatsen van de goaltjes na gebruik op het nieuwe kunstgrasveld. Deze dienen na elke training of wedstrijdjes netjes op de tegelplaats gezet te worden, zodat ze weer gemakkelijk door de volgende trainers meegenomen kunnen worden.

7.Lange termijnbeleid en nieuwe ontwikkelingen Beerse Boys.

Missie/visie 2020-2025.

Tom geeft aan dat we ons lange termijn beleid nog steeds volgen. Vanuit de visie staat hij stil bij de mogelijk toekomstige samenwerking met het IKC. Er zijn al gesprekken gevoerd om elkaar aan te vullen en om b.v. de kinderen na school direct trainingen te geven. Er zijn naar alle waarschijnlijkheid meerdere mogelijkheden om er invulling aan te geven, dat zal de toekomst uitwijzen. Ook willen we nog meer verduurzamen. Op ons nieuwe hoofdveld hebben we LED verlichting en ook het andere kunstgrasveld krijgt op termijn LED verlichting.

Kantine.

De nieuwe school wordt hoogstwaarschijnlijk gebouwd achter de sporthal op het restant gedeelte van veld 4. Onze kantine zou dan kunnen blijven staan. Onze wens is echter een nieuwe kantine te bouwen op een andere locatie. De kantine en ook nieuwe kleedlokalen kunnen links van het hoofdveld gesitueerd worden en dan kunnen de kleedlokalen 7 t/m 10 omgebouwd worden tot opslagruimte. Bij de aanleg van het kunstgrasveld is hier al rekening mee gehouden. De gemeente is hiervan op de hoogte en denkt ook mee. Hiervoor wordt ook al onderzoek gedaan door een werkgroep waarin Ad van Gestel, Mark Timmermans, Wim Deenen, Ruud Willems, René Verouden, Peter van Gerven en Jan van Brunschot zitting hebben. Ad gaat de mogelijkheden onderzoeken en alle formele zaken met o.a. de gemeente regelen. Mark Timmermans geeft aan dat er ook zeker behoefte is aan meer parkeerruimte. En we kunnen vrijvallende ruimte benutten om urban sport activiteiten te organiseren.

8.Het voetbalgebeuren bij Beerse Boys.

Programma Voetbal Ontwikkeling.

Bestuurslid Erwin van de Schoot geeft een presentatie over het programma dat de TC en JC in samenwerking met de KNVB heeft doorlopen. Hieruit volgt een nieuwe structuur voor de Jeugdcommissie waarbij het jeugdlid centraal staat. In de structuur is sprake van een tweedeling tussen het technisch en organisatorisch gedeelte (dit is de huidige JC). Op een team zitten een trainer en een teammanager, voorheen leider. Trainers vallen onder de technisch coördinator en teammanagers onder de organisatorisch coördinator. Men is nog op zoek naar coördinatoren, maar men wil wel starten met de nieuwe opzet.

Mark Timmermans vraag of de combinatie van JO12 en JO13 logisch is. Volgens Ronald de Jong heeft dat te maken met de overstap naar de middelbare school.

VTON.

Bestuurslid Boukje Schellens geeft een aanvulling op het reeds geïntroduceerde VTON, een hulpmiddel bij het geven van trainingen. Het doel is om een doorlopende leerlijn te creëren. Er is een aparte app voor de trainers en voor de coaches. Wekelijks krijgen de trainers 2 nieuwe trainingen aangeboden. Ook kan men elke speler monitoren.

9.Voetbalpraat.

Hoofdtrainer Hans Staps neemt ons in zijn voetbalpraatje mee langs de trainingen van de selectie, de visie van de spelformatie en spelprincipes, maar als eerste naar de transitie van de A-selectie. Het vervroegd over laten komen van jonge spelers is soms niet goed, omdat het beter is dat ze zich eerst verder ontwikkelen en veel voetballen bij hun leeftijdsgenoten. Ze moeten niet op de bank belanden bij de A-selectie. Wel gaan ze mee met wedstrijden om af en toe in te vallen en te proeven aan de selectie.

Aan de hand van enkele sheets vertelt Hans hoe de opbouw van trainingen in elkaar steekt waarbij sprake is van de warming-up, techniek, conditietraining en spelvormen. 

Hierna volgen plaatjes met de mogelijke formaties op het veld, maar ook hoe te spelen in geval van balbezit, hoe te spelen bij balbezit van de tegenstander en hoe kun je snel omschakelen.

Voetbalpraat die door iedereen met veel aandacht werd aangehoord en waarbij een applaus aan het eind op zijn plaats was.

Op enkele sheets staat een tekst van Johan Cruijff: "Alleen kun je niets, je moet het samen doen". Een tekst die Hans met verve uitdraagt.

Hier volgen de filmpjes van de Sponsorcommissie, de Vrijwilligerscommissie en de Materialencommissie. De Materialencommissie doet het verslag in de vorm van een powerpoint presentatie die helaas niet op de website gezet kan worden.

10.Bestuursverkiezing.

Twee bestuursleden die vandaag aftreden stellen zich niet herkiesbaar.

We nemen afscheid van Boukje, die tussentijds aftreedt, maar die de afgelopen jaren met veel passie de Technische Commissie heeft geleid en invulling heeft gegeven aan de Vrijwilligerscommissie. Ze heeft in samenwerking met de KNVB inhoud gegeven aan een nieuw ontwikkelplan voor de jeugd. Zie agendapunt 8. Tom bedankt haar en ze ontvangt een bosje bloemen. 

Ook Ronald, onze penningmeester, neemt - na 8 jaar - afscheid. Hij is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Samen met de Financiële Commissie heeft hij ervoor gezorgd dat we een gezonde financiële vereniging zijn geworden. Ook is hij druk met de scheidsrechters en fluit wekelijks wedstrijden bij onze club. Ook Ronald wordt door Tom bedankt en ontvangt een bloemetje en cadeaubon.  

Ad van Gestel gaat na een sabbatical van een jaar zijn taak weer oppakken; aftredend zijn Jan van Brunschot en Juul Aben. Zij stellen zich herkiesbaar.

Twee nieuwe bestuursleden dienen zich aan. Jet van de Loo en Arn Scholten. Jet heeft al enkele bestuursvergaderingen meegedraaid en Arn wil in de functie van penningmeester toetreden tot het bestuur.

Jan van Brunschot en Juul Aben worden door de leden herbenoemd, Jet van de Loo wordt benoemd als nieuw bestuurslid en Arn Scholten wordt benoemd in de functie van penningmeester. De benoemingen worden onderstreept met een groot applaus.

11.Rondvraag.

Er is een schriftelijke vraag binnen gekomen van Mark Timmermans en die gaat over het in ere herstellen van de clubavond op de donderdagen.

Dit is niet nieuw voor het bestuur en in het verleden zijn er acties geweest om het bezoek op deze avond te verhogen. Toen werden er activiteiten georganiseerd door de teams. Door corona is er inmiddels veel veranderd. Het bestuur geeft aan dat we ons moeten houden aan de vergunning en dat we geen happy hour o.i.d. mogen organiseren. Ook de sluitingstijd zal te allen tijde 0.00 uur zijn. Dat spelers naar onze buren of andere horeca gelegenheden gaan is voor ons niet prettig, maar alcohol schenken onder 18 blijft bij Beerse Boys uit den boze. Een groep vanuit diverse commissies die alle activiteiten bij Beerse Boys gaat bespreken neemt dit onderwerp mee. We wachten het resultaat af.

Michel Aarts vraagt of de contributie omhoog gaat.

Het antwoord is dat die niet omhoog gaat. De bedragen staan op de website.

Frank van Dooren vraagt naar de publicatie van het programma in de huis aan huis. 

Dit is al twee keer in het bestuur behandeld en wordt vanwege de hoge kosten niet meer gedaan. Mede oorzaak is dat de huis aan huis slechts 1 keer in de 2 weken uitkomt waardoor we een hele pagina nodig hebben en daarvoor zouden moeten betalen. Het Weekjournaal en de Hilverbode nemen de programma's niet op.

12.Sluiting.

Voorzitter Tom Bodde bedankt namens het bestuur alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Een speciaal woord van dank aan Hans Staps voor zijn "voetbalpraatje". Iedereen is weer enthousiast aan de gang en we zien veel energie bij de commissies.