• Nieuws

Aanbevolen 
logo-Beerse-Boys-clublogo

Algemene Leden Vergadering op 23 september 2019

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van onze vereniging, welke gehouden wordt op maandag 23 september 2019, aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw op sportpark "De Klep".


1. Opening door de voorzitter.

2. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 24 september 2018.

De notulen liggen vanaf 9 september 2019 in het wedstrijdsecretariaat ter inzage.

3. Jaarverslag.

Het verslag ligt vanaf 9 september 2019 ter inzage in het wedstrijdsecretariaat.

4. Financieel verslag van de penningmeester betreffende de vereniging en het clubgebouw.

De financiële stukken (balans, staat van baten en lasten met toelichting, verslagen van de Financiële Commissie) kunnen worden ingezien op maandag 16 september 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur in het clubgebouw. De penningmeester is dan aanwezig voor het geven van toelichting.

5. Vaststellen begroting 2019/2020.

De begroting is in te zien op maandag 16 september 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur in de bestuurskamer.

6. Verslag van de kascontrolecommissie.

Tevens verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.

7. Lange termijn beleid Beerse Boys.

De voortgang, stand van zaken.

8. Verslagen van de commissies.

a. Technische commissie

b. Activiteitencommissie

c. Sponsorcommissie

d. Jeugdcommissie

e. Scheidsrechterscommissie

f. Kantinecommissie

g. Commissie Sportparkbeheer

h. Commissie Materialen

De verslagen liggen vanaf 9 september 2019 ter inzage in het wedstrijdsecretariaat. Het werk van de Financiële Commissie is zichtbaar in de financiële stukken zoals die op de agenda staan.

9. Bestuursverkiezing.

Periodiek aftredend zijn penningmeester Ronald Spijkers, Patrick Wilkens en Jan van Brunschot. Ronald en Jan stellen zich herkiesbaar; Patrick niet. Secretaris Peter van Bijsterveldt was vorig jaar aftredend, maar is nog een jaar doorgegaan en treedt nu af. Bestuurslid Martin Kroos is bereid om de functie van secretaris op zich te nemen.

Het bestuur stelt voor om Jan van Brunschot en Ronald Spijkers te herbenoemen; Ronald in de functie van penningmeester. Verder stelt het bestuur voor om Martin Kroos te benoemen in de functie van secretaris. Voor de opvolging van Patrick Wilkens heeft het bestuur nog geen kandidaat gevonden.

Tot aan het begin van de vergadering kunnen, gesteund door tenminste drie leden, (tegen)kandidaten worden voorgedragen, welke moeten worden opgegeven aan het bestuur.

10. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement.

Het bestuur stelt enkele aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement voor om te voldoen aan de privacy wetgeving.

11. Mededelingen.

12.Rondvraag.

Mocht u een of meerdere vragen willen stellen dan heeft het de voorkeur dat u deze uiterlijk op 20 september schriftelijk bij de secretaris indient. Vanzelfsprekend wordt ook de gelegenheid geboden om tijdens de vergadering vragen te stellen, maar dan bent u minder zeker van een antwoord tijdens de vergadering.

13. Sluiting.


Wij hopen dat veel leden op deze vergadering aanwezig zullen zijn.


Namens het bestuur,

Peter van Bijsterveldt,

secretaris.

Vind ons leuk!
Voetbalvereniging Beerse Boys
Sportparklaan 2a
5091 EM Middelbeers
T. 013 - 514 13 51

Copyright © beerseboys.nl | Website gerealiseerd door:
 Van Laarhoven Websites