Skip to main content



Nieuws



Uitnodiging en Agenda Algemene Ledenvergadering

logo-Beerse-Boys-clublogo

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van onze vereniging, welke gehouden wordt op maandag 21 september 2020, aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw op sportpark "De Klep".

De agenda is als volgt:

1.  Opening door de voorzitter.

Afmeldingen en eventuele mededelingen.

2.  Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 23 september 2019.

De notulen liggen vanaf woensdag 9 september 2020 in het wedstrijdsecretariaat ter inzage.

3.  Jaarverslag.

Het verslag ligt vanaf woensdag 9 september 2020 ter inzage in het wedstrijdsecretariaat.

4.  Financieel verslag van de penningmeester betreffende de vereniging en het clubgebouw.

De financiële stukken (balans, staat van baten en lasten met toelichting, verslagen van de Financiële Commissie) kunnen worden ingezien op donderdag 10 september 2020 vanaf 20.00 uur in het wedstrijdsecretariaat. De penningmeester is dan aanwezig voor het geven van toelichting.

5.  Vaststellen begroting 2020/2021.

De begroting is in te zien op donderdag 10 september 2020 ook vanaf 20.00 uur in het wedstrijdsecretariaat.

6.  Verslag van de kascontrolecommissie.

Tevens verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.

7.  Lange termijn beleid Beerse Boys.

De voortgang, stand van zaken.

8.  Verslagen van de commissies.

De commissies maken geen verslag op papier, maar hebben een filmpje opgenomen waarin ze aangeven wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan of hoe het is verlopen.

9.  Bestuursverkiezing.

Periodiek aftredend zijn voorzitter Wil Verhoeven, Peter van Gerven en Ad van Gestel. Peter en Ad stellen zich herkiesbaar. Wil is niet herkiesbaar. Verder is Stijn van Heerbeek tussentijds afgetreden en heeft Bob Smolders aangegeven ook te stoppen.

Het bestuur stelt voor om Peter van Gerven en Ad van Gestel te herbenoemen. Tevens stelt het bestuur voor om Boukje Schellens te benoemen in een van de ontstane vacatures. Daarnaast stelt het bestuur voor om Tom Bodde te benoemen in de functie van voorzitter.

Na deze benoemingen blijven er nog twee vacatures bestaan binnen het bestuur.

Tot aan het begin van de vergadering kunnen, gesteund door tenminste drie leden, (tegen)kandidaten worden voorgedragen, welke moeten worden opgegeven aan het bestuur.

10. Voorstel tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Het bestuur stelt enkele wijzigingen in de Statuten en enkele aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement voor. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement betreffende het doel van de vereniging wordt overgeheveld naar de Statuten. Artikel 9 van het reglement betreffende straffen wordt eveneens overgeheveld naar de Statuten zoals door de KNVB wordt gehanteerd. Uit dit artikel in het Huishoudelijk reglement wordt het gedeelte verwijderd dat naar de Statuten gaat. Daarnaast zijn in de Statuten enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. In artikel 16 van het Huishoudelijk reglement is de vrijwilligerscommissie toegevoegd.

Een volledig overzicht van de wijzigingen ligt bij de stukken ter inzage vanaf woensdag 9 september.

11. Rondvraag.

Mocht u een of meerdere vragen willen stellen dan heeft het de voorkeur dat u deze uiterlijk op vrijdag 18 september 2020 schriftelijk bij de secretaris indient. Vanzelfsprekend wordt ook de gelegenheid geboden om tijdens de vergadering vragen te stellen, maar dan bent u minder zeker van een antwoord tijdens de vergadering.

12. Overdracht van het voorzitterschap.

13. Sluiting.

Wij hopen dat veel leden op deze vergadering aanwezig zullen zijn.


Namens het bestuur,

Martin Kroos,

secretaris.